hothasktags paketinin i386 stretch dosya listesi

/usr/bin/hothasktags
/usr/share/doc/hothasktags/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/hothasktags/copyright
/usr/share/lintian/overrides/hothasktags
/usr/share/man/man1/hothasktags.1.gz