erlang-cherly paketinin arm64 stretch dosya listesi

/usr/lib/erlang/lib/cherly-0.12.8/ebin/cherly.app
/usr/lib/erlang/lib/cherly-0.12.8/ebin/cherly.beam
/usr/lib/erlang/lib/cherly-0.12.8/ebin/cherly_app.beam
/usr/lib/erlang/lib/cherly-0.12.8/ebin/cherly_server.beam
/usr/lib/erlang/lib/cherly-0.12.8/ebin/cherly_sup.beam
/usr/lib/erlang/lib/cherly-0.12.8/priv/cherly.so
/usr/share/doc/erlang-cherly/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/erlang-cherly/copyright