golang paketinin amd64 stretch dosya listesi

/usr/share/doc/golang/changelog.gz
/usr/share/doc/golang/copyright