golang-gogoprotobuf-dev paketinin all stretch dosya listesi

/usr/share/doc/golang-gogoprotobuf-dev/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-gogoprotobuf-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-gogoprotobuf-dev/copyright