golang-github-go-fsnotify-fsnotify-dev paketinin all stretch dosya listesi

/usr/share/doc/golang-github-go-fsnotify-fsnotify-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-github-go-fsnotify-fsnotify-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/golang-github-go-fsnotify-fsnotify-dev/copyright