python2-doc paketinin all buster dosya listesi

/usr/share/doc/python2-doc/README.Debian
/usr/share/doc/python2-doc/README.PyDist
/usr/share/doc/python2-doc/README.PyDist.html
/usr/share/doc/python2-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python2-doc/copyright
/usr/share/doc/python2-doc/html
/usr/share/doc/python2/html