všetky možnosti
stretch  ] [  buster  ] [  bullseye  ] [  bookworm  ] [  sid  ]
[ Zdroj: texlive-extra  ]

Balík: texlive-latex-extra (2016.20170123-5)

Odkazy pre texlive-latex-extra

Screenshot

Zdroje Debian:

Stiahnuť zdrojový balík texlive-extra:

Správcovia:

Externé zdroje:

Podobné balíky:

TeX Live: doplnkové balíky LaTeXu

Veľká kolekcia doplnkových balíkov pre LaTeX.

Tento balík obsahuje nasledovné balíky CTAN:

2up - makrá na tlačenie dvoch stránok na jednu stranu

ESIEEcv - životopis na použitie vo francúzštine

GS1 - sadzanie čiarových kódov EAN iba pomocou pravidiel TeXu

HA-prosper - záplaty a vylepšenia prosper

Tabbing - karty s diakritikou

a0poster - podpora návrhu plagátov na veľkom papieri

a4wide - „široký“ formát A4

a5comb - podpora formátu A5

abraces - asymetrické nad-/podúvodzovky v matematike

abstract - ovládanie sadzania prostredia abstract

achemso - podpora príspevkov do časopisu American Chemical Society

acro - sadzanie skratiek

acronym - rozvinúť skratky aspoň raz

acroterm - správa a indexovanie skratiek a termínov

actuarialangle - symbol na použitie vo vyhláseniach „súčasnej hodnoty“

 anuity.

addfont - jednoduchšie použitie písiem bez podpory LaTeXu

addlines - používateľsky prívetivá obálka \enlargethispage.

adjmulticol - prispôsobenie okrajov viacstĺpcovému a jednostĺpcovému

 výstupu

adjustbox - makrá ako z balíka graphics pre „zovšeobecnené“ boxy

adrconv - štýly BibTeX na implementáciu databázy adries

advdate - vypísanie dátumu relatívnemu k dnešnému dátumu

akktex - kolekcia balíkov a tried

akletter - vyčerpávajúca podpora listov

alertmessage - správy upozornení pre LaTeX

alnumsec - alfanumerické číslovanie sekcií

alterqcm - dotazníky s viacerými voľbami v dvojstĺpcových tabuľkách

altfont - alternatívna obsluha písiem v LaTeXe

amsaddr - zmena pozície afiliácií v amsart

animate - tvorba PDF animácií z grafických súborov a vloženej grafiky

anonchap - sadzba kapitol v štýle sekcií

answers - nastavenie otázok (alebo cvičení) a odpovedí

anyfontsize - výber ľubovoľnej veľkosti písma v LaTeXu

appendix - rozšírené ovládanie príloh

appendixnumberbeamer - správa číslovania rámcov v prílohách Beamer

apptools - nástroje na prispôsobovanie príloh

arcs - kreslenie oblúkov nad a pod textom

arrayjobx - údajová štruktúra pole pre (La)TeX

arraysort - zoraďovanie polí (alebo ich častí)

arydshln - vodorovné a zvislé čiarkované čiary v poliach a tabulároch

asciilist - prostredia AsciiList a AsciiDocList na tvorbu prototypov

 vnorených zoznamov v LaTeXu

assignment - súbor triedy na sadzbu úloh a laboratórnych formulárov

assoccnt - združovanie počítadiel, ktoré krokujú, keď krokuje hlavné

 počítadlo

attachfile - pripájanie ľubovoľných súborov k dokumentu PDF

aurl - rozširuje balík hyperref o mechanizmus hyperodkazov skrátených

 predponami

authoraftertitle - sprístupnenie autora atď po \maketitle.

authorindex - indexovanie citácií podľa mien autorov

autonum - automatické odkazy na vzorce

autopdf - konverzia grafiky do formátov kompatibilných s pdfLaTeXom

avremu - simulátor 8-bitového mikrokontroléra napísaný v LaTeXu

background - umiestnenie materiálu na pozadí dokumentu

bankstatement - trieda LaTeXu pre výpisy z bankového účtu založené na

 dátach CSV

bashful - vyvolanie príkazov bash z LaTeXu

basicarith - makrá na sadzanie základnej aritmetiky

bchart - kreslenie jednoduchých stĺpcových grafov v LaTeXu

beamer2thesis - prezentácie diplomových prác pomocou Beamer

beameraudience - skladanie rámcov Beamer podľa publika

beamercolorthemeowl - flexibilná farebná téma pre Beamer na zvýšenie

 viditeľnosti

beamerdarkthemes - tmavé farebné témy pre Beamer

beamerposter - rozšírený beamer a a0poster pre plagáty s vlastnou

 veľkosťou

beamersubframe - zmena poradia rámcov v súbore PDF

beamertheme-cuerna - téma pre Beamer s 4 paletami farieb

beamertheme-detlevcm - téma pre Beamer navrhnutá na použitie na

 University of Leeds

beamertheme-epyt - jednoduchá a čistá téma vzhľadu pre LaTeX beamer

beamertheme-metropolis - moderná téma pre Beamer LaTeX

beamertheme-phnompenh - jednoduchá téma pre Beamer

beamertheme-upenn-bc - témy pre Beamer pre Boston College a University

 of Pennsylvania.

beamerthemejltree - téma pre Beamer

beamerthemenirma - téma pre Beamer pre akademické prezentácie

beton - použitie písiem Concrete

bewerbung - sadzanie žiadosti o zamestnanie

bez123 - podpora Bézierovych kriviek

bezos - balíky od Javiera Bezosa

bhcexam - trieda dokumentov LaTeXu špeciálne navrhnutá pre učiteľov

 matematiky na stredných školách v Číne

bibletext - vkladanie pasáží z biblie podľa odkazu

bigfoot - poznámky pod čiarou pre kritické vydania

bigints - písanie veľkých integrálov

bizcard - sadzba vizitiek

blindtext - tvorba testovacieho textu „lorem ipsum“

blkarray - rozšírené pole a tabular

block - štýl blokových písmen pre triedu letter

bnumexpr - rozširuje konštrukciu \numexpr...\relax eTeXu na veľké celé

 čísla

boites - boxy, ktoré sa môžu zalamovať naprieč stránkami

bold-extra - použitie hrubých malých písmen a písma písacieho stroja

bookcover - trieda pre obálky kníh a obálky proti prachu

bookest - rozšírená trieda book

booklet - pomôcky na tlačenie jednoduchých bookletov

boolexpr - vyhodnocovač booleovských výrazov a príkaz switch

bophook - poskytuje prípojný bod At-Begin-Page

boxedminipage - balík na tvorbu ministránok v rámci

boxedminipage2e - ministránky v rámčeku v zadanej celkovej šírke

 (šírka textu a rámčeku spolu)

boxhandler - flexibilné nadpisy a odložené vypisovanie boxov/zoznamov

bracketkey - tvorba identifikačných kľúčov v hranatých zátvorkách

braket - Diracova braketová notácia a notácia množín

breakurl - odkazy \url-like umožňujúce zalomenie riadka v hyperref

 pri kompilácii pomocou dvips/ps2pdf.

bullcntr - zobraziť počítadlo položiek zoznamu ako bežný vzor odrážok

bussproofs - stromy dôkazov v štýle sekventového kalkulu

bxdpx-beamer - doplnky dvipdfmx na použitie s balíkom Beamer

bxdvidriver - umožňuje zadanie volieb ovládača účinných iba pri výstupe

 do DVI

bxenclose - vložiť telo dokumentu a úryvky kódy

bxnewfont - rozšírený príkaz \newfont

bxpapersize - synchronizácia veľkosti papiera na výstupe s veľkosťou

 papiera v rozložení

bxpdfver - zadanie verzie a úrovne komprimácie výstupných súborov PDF

calcage - výpočet veku niečoho v rokoch

calctab - jazyk na číselné tabuľky

calculator - použitie LaTeXu v úlohe vedeckej kalkulačky

calrsfs - copperplate kaligrafické písmená v LaTeXu

cals - viaceré tabuľky s širokým spektrom funkcií

calxxxx-yyyy - tlačí kalendár pre skupinu rokov

cancel - čiary naprieč matematickými vzorcami

canoniclayout - tvorba kanonického rozloženia stránky pomocou memoir

capt-of - titulky na iných objektoch okrem float ľubovoľný rok

captcont - zachová číslo plávajúceho prvku naprieč niekoľkými plávajúcimi

 prvkami

captdef - deklarácia voľne stojacich príkazov \caption

carbohydrates - molekuly uhľovodíkov pomocou chemfig

cases - prostredie číslovaných prípadov

casyl - sadzba krí/inuktitutu v kanadskej aborigénskej sylabike

catchfilebetweentags - zachytenie textu oddeleného značkami docstrip

catechis - makrá na sadzbu katechizmov

catoptions - uchovanie a vyvolanie štandardných \catcode

cbcoptic - koptické písma a LaTeXové makrá na všeobecné a

 filologické použitie

ccaption - pokračujúce nadpisy a legendy pre plávajúce prvky

cclicenses - sadzba log licencií Creative Commons

cd - sadzba obalov CD

cd-cover - sadzba obalov CD

cdpbundl - obchodná korešpondencia v talianskom štýle

cellspace - zaistenie minimálnych rozostupov buniek tabuliek

censor - riadenie obmedzeného textu v dokumente

changebar - tvorba oddeľovačov zmien v LaTeXových dokumentoch

changelayout - zmena rozloženia jednotlivých stránok a ich textu

changepage - prispôsobenie okrajov a detekcia nepárnych/párnych strán

changes - manuálna zmena značkovania

chappg - číslovanie strán po kapitolách

chapterfolder - balík na prácu s komplikovanými adresárovými štruktúrami

chet - trieda LaTeXu inšpirovaná triedou harvmac

chextras - doplnkový balík pre švajčiarsky písací stroj

chkfloat - upozornenie vždy pri umiestnení float „príliš ďaleko“

chletter - trieda na sadzbu písmen podľa švajčiarskych pravidiel

chngcntr - zmena vynulovania počítadiel

chronology - poskytuje vodorovnú časovú os

circ - makrá na sadzbu elektrotechnických schém

classics - citovanie klasických diel

clefval - podpora dvojíc kľúč/hodnota s hašom

cleveref - inteligentné krížové odkazy

clipboard - kopírovanie a vkladanie do a naprieč dokumentov

clock - grafické a textové hodiny pre TeX a LaTeX

cmdstring - spoľahlivé zistenie názvu príkazu

cmdtrack - kontrola použitých príkazov

cmsd - rozhrania k písmam CM Sans Serif Bold

cnltx - nástroje LaTeXu a funkcie na dokumentovanie

cntformats - iný spôsob čítania počítadiel

cntperchap - ukladanie hodnôt počítadla pre každú kapitolu zvlášť

codedoc - LaTeXový kód a dokumentácia v súbore formátu LaTeX

codepage - podpora rozličných kódových stránok

codesection - poskytuje prostredie, ktoré je možné podmienene použiť

collcell - prevzatie obsahu bunky tabuľky ako argument makra

collectbox - zhromažďovanie a spracovanie argumentov makra ako boxy

colordoc - farebné zvýrazňovanie syntaxe v dokumentácii

colorinfo - zistenie farebného modelu a hodnôt definovaných farieb

coloring - definovanie chýbajúcich farieb podľa názvu

colorspace - poskytuje farebné priestory PDF

colortab - tieňovanie buniek tabuľky a halign

colorwav - farby podľa vlnovej dĺžky viditeľného svetla

colorweb - rozšírenie farebného priestoru balíka color

colourchange - zmena farby

combelow - sadzanie písmen „čiarka pod“ ako v rumunčine

combine - zviazanie jednotlivých dokumentov do jediného dokumentu

comma - formátovanie čísla vkladaním čiarok

commado - rozbaliteľná iterácia nad zoznamami oddelenými čiarkou a

 zoznamami názvov súborov

comment - selektívne vloženie/odstránenie častí textu

concepts - sledovanie formálnych „pojmov“ v danom obore

concprog - programy koncertov

constants - automatické číslovanie konštánt

continue - vypíše značky „pokračovania“ na recto stránkach

 viacstránkových dokumentov

contour - vypísanie farebného obrysu okolo textu

contracard - tvorba kariet pre tance

conv-xkv - tvorba novej syntaxe kľúč-hodnota

cooking - sadzba receptov

cooking-units - sadzanie a konverzia jednotiek pre kuchárske knihy a recepty

cool - kontextovo orientovaný LaTeX (COntent-Oriented LaTeX)

coollist - manipulácia so zoznamami COntent Oriented LaTeX

coolstr - manipulácia s reťazcami v LaTeXe

coolthms - odkazy na položky v prostredí theorem

cooltooltips - asociácia vyskakovacích okien a bublinových tipov s

 hyperodkazmi PDF

coordsys - kreslenie karteziánskych súradnicových systémov

copyedit - podpora redigovania pre dokumenty v LaTeXu

copyrightbox - poznámky o autorských právach obrázkov v dokumente

coseoul - kontextovo citlivé prvky obrysov

counttexruns - počítadlo kompilácií dokumentu

courseoutline - príprava osnov univerzitných kurzov

coursepaper - príprava materiálov univerzitných kurzov

coverpage - automatická tvorba obalovej stránky vedeckých článkov

 (s údajmi BibTeX a vyhlásením autorských práv).

cprotect - umožnenie verbatim a pod. v argumentoch makier

crbox - boxy s prekríženými rohmi

crossreference - krížové odkazy v rámci dokumentov

csquotes - kontextovo citlivé možnosti citovania

css-colors - pomenované farby pre webový dizajn

csvsimple - jednoduché spracovanie súborov CSV

cuisine - sadzba receptov

currfile - poskytnutie názvu súboru a cesty k vstupným súborom

currvita - sadzba životopisov

cutwin - vyrezanie okna v odstavci a sadzanie materiálu doňho

cv - balík na tvorbu životopisov

v4tw - trieda LaTeXu pre životopisy CV s rozšírenými podrobnosťami

cweb-latex - LaTeXová verzia CWEB

cyber - anotácie súladu s požiadavkami kyberbezpečnosti

cybercic - „anotácie v obsahu“ pre balík cyber

dashbox - kreslenie obdĺžnikov prerušovanou čiarou

dashrule - kreslenie oddeľovacích čiar prerušovanou čiarou

dashundergaps - podčiarknutie s bodkovanými alebo čiarkovanými čiarami

dataref - spravuje referencie na experimentálne dáta

datatool - nástroje na načítanie a manipulovanie údajov

dateiliste - rozšírenia konceptu \listfiles

datenumber - prevedenie dátumu na číslo a naopak

datetime - zmena formátu \today pomocou príkazov aktuálneho času

datetime2 - formáty dátumov, časov a časových pásiem

datetime2-bahasai - modul pre balík datetime2 - bahasa

datetime2-basque - modul pre balík datetime2 - baskičtina

datetime2-breton - modul pre balík datetime2 - bretónčina

datetime2-bulgarian - modul pre balík datetime2 - bulharčina

datetime2-catalan - modul pre balík datetime2 - katalánčina

datetime2-croatian - modul pre balík datetime2 - chorvátčina

datetime2-czech - modul pre balík datetime2 - čeština

datetime2-danish - modul pre balík datetime2 - dánčina

datetime2-dutch - modul pre balík datetime2 - holandčina

datetime2-en-fulltext - balík datetime2 - anglické plnotextové štýly

datetime2-english - modul pre balík datetime2 - angličtina

datetime2-esperanto - modul pre balík datetime2 - esperanto

datetime2-estonian - modul pre balík datetime2 - estónčina

datetime2-finnish - modul pre balík datetime2 - fínčina

datetime2-french - modul pre balík datetime2 - francúzština

datetime2-galician - modul pre balík datetime2 - galícijčina

datetime2-german - modul pre balík datetime2 - nemčina

datetime2-greek - modul pre balík datetime2 - gréčtina

datetime2-hebrew - modul pre balík datetime2 - hebrejčina

datetime2-icelandic - modul pre balík datetime2 - islandčina

datetime2-irish - modul pre balík datetime2 - írska gaelčina

datetime2-italian - modul pre balík datetime2 - taliančina

datetime2-it-fulltext - balík datetime2 - talianske plnotextové štýly

datetime2-latin - modul pre balík datetime2 - latinčina

datetime2-lsorbian - modul pre balík datetime2 - dolnolužická srbčina

datetime2-magyar - modul pre balík datetime2 - maďarčina

datetime2-norsk - modul pre balík datetime2 - nórsky nynorsk

datetime2-polish - modul pre balík datetime2 - poľština

datetime2-portuges - modul pre balík datetime2 - portugalčina

datetime2-romanian - modul pre balík datetime2 - rumunčina

datetime2-russian - modul pre balík datetime2 - ruština

datetime2-samin - modul pre balík datetime2 - severná saamčina

datetime2-scottish - modul pre balík datetime2 - škótska gaelčina

datetime2-serbian - modul pre balík datetime2 - srbčina

datetime2-slovak - modul pre balík datetime2 - slovenčina

datetime2-slovene - modul pre balík datetime2 - slovinčina

datetime2-spanish - modul pre balík datetime2 - španielčina

datetime2-swedish - modul pre balík datetime2 - švédčina

datetime2-turkish - modul pre balík datetime2 - turečtina

datetime2-ukrainian - modul pre balík datetime2 - ukrajinčina

datetime2-usorbian - modul pre balík datetime2 - hornolužická srbčina

datetime2-welsh - modul pre balík datetime2 - waleština

dblfloatfix - opravy dvojstĺpcových float

decimal - LaTeXový balík na anglickú zdvihnutú desatinnú čiarku

decorule - dekoratívne opuchnuté pravidlo pomocou znaku písma

delimtxt - načítanie a spracovanie textových tabuliek

denisbdoc - neprodukčný balík pre osobnú potrebu na dokumentovanie balíkov

diagbox - záhlavie tabuľky diagonálnymi čiarami

diagnose - diagnostický nástroj inštalácie TeXu

dialogl - makrá na tvorbu interaktívnych skriptov v LaTeXu

dichokey - konštrukcia dichotomických identifikačných kľúčov

dinbrief - nemecký list v štýle DIN

directory - adresár kontaktov pomocou BibTeX

dirtytalk - balík na jednoduchšie sadzanie citácií

dlfltxb - makrá týkajúce sa publikácie „Introdktion til LaTeX“

dnaseq - formátovanie postupností báz DNA

doclicense - podpora licencovania dokumentov

docmfp - dokumentovanie neLaTeXového kódu

docmute - vstupné súbory ignorujúce preambulu atď.

doctools - nástroje na dokumentovanie kódu v LaTeXu

documentation - podpora dokumentácie kódu v C, Jave a asembleri

doi - tvorba správnych hyperodkazov pre identifikátory DOI

dotarrow - rozšíriteľné bodkované šípky

dotseqn - posunúť vľavo vzťahy spojené bodkovanou čiarou s ich číslami

download - umožňuje LaTeXu sťahovať súbory prostredníctvom externého

 procesu

dox - rozšírenie balíka doc

dpfloat - podpora dvojstránkových plávajúcich prvkov

dprogress - ladiace informácie týkajúce sa LaTeXu

drac - robustná aktívna deklarácia náhrady znakov

draftcopy - označenie dokumentu ako návrh

draftwatermark - vloženie šedého textového vodoznaku na stránky dokumentu

dtk - trieda dokumentu pre časopis DANTE

dtxdescribe - popis ďalších typov objektov v zdrojových súboroch dtx

dtxgallery - malá kolekcia minimálnych príkladov DTX

dvdcoll - trieda na sadzbu archívov DVD

dynamicnumber - dynamické sadzanie čísiel a hodnôt v LaTeXu

 prostredníctvom „symbolických odkazov“

dynblocks - jednoduchá tvorba dynamických blokov pre Beamer

ean13isbn - tlačenie kódov EAN13 pre ISBN

easy - kolekcia jednoducho použiteľných makier

easy-todo - zoznam úloh v dokumente

easyfig - zjednodušenie použitia bežných obrázkov

easylist - zoznamy pomocou jediného aktívneho znaku

easyreview - balík poskytujúci jednoduchý spôsob recenzovania

 (alebo redakčného procesu) v LaTeXu

ebezier - rozšírenie prostredia obrázkov nezávislých na zariadení

ecclesiastic - sadzba cirkevnej latinčiny

ecv - pestrá trieda na životopisy

ed - redakčné poznámky LaTeXových dokumentov

edmargin - viaceré série koncových poznámok kritických vydaní

eemeir - prispôsobuje rod slov v dokumente

efbox - rozšírenie \fbox s možnosťou ovládať rámce a farby

egplot - zapuzdrenie zdrojového kódu Gnuplot v LaTeXových dokumentoch

elements - vlastnosti chemických prvkov

ellipsis - oprava nerovnomerných rozostupov okolo elíps (výpustkov) v

 LaTeXovom textovom režime

elmath - matematika v gréckych textoch

elocalloc - lokálne makrá na alokáciu pre LaTeX 2015

elpres - jednoduchá trieda na elektronické prezentácie

elzcards - jednoduché sadzanie vizitiek, kartotéky a výukových kartičiek

emarks - pomenované registre mark s e-TeXom

embedall - vkladanie zdrojových súborov do vytvorených PDF

embrac - priame úvodzovky v zdôraznenom texte

emptypage - prázdne stránky, ktoré sú naozaj prázdne

emulateapj - tvorba výstupu podobného výstupu APJ

endfloat - presúvanie plávajúcich prvkov na koniec a pridanie značiek

 na miesto, kde patria

endheads - priebežné záhlavie v tvare „Poznámky k pp.xx-yy“

endnotes - umiestnenie poznámok pod čiarou na koniec

engpron - pomáha napísať výslovnosť anglických slov

engrec - vymenovanie malými alebo veľkými gréckymi písmenami

enotez - podpora poznámok na konci

enumitem - ovládanie rozloženia alebo rozloženie popisu na položky,

 vymenovanie

enumitem-zref - rozšírené odkazy na položky pre balík enumitem

envbig - tlačenie adries na obálky

environ - nové rozhranie pre prostredia v LaTeXe

envlab - adresy na obálkach alebo nálepkách na obálky

epigraph - balík na sadzbu epigrafov

epiolmec - sadzba Epi-Olmeckého jazyka

epyt - jednoduchá a čistá téma vzhľadu tried pre LaTeX Beamer

eqlist - zoznamy popisov s rovnakým odsadením

eqname - menovky pre vzťahy

eqparbox - tvorba parboxov s rovnakou šírkou

errata - značky chýb pre LaTeXové dokumenty

esami - sadzanie skúšok so zamiešaným poradím otázok a odpovedí

esdiff - zjednodušenie sadzby odvodenín

esint - rozšírená sada integrálov pre Computer Modern.

esint-type1 - písmo esint10 vo formáte Type 1

etaremune - prostredie enumerate s opačným počítaním

etextools - nástroje e-TeX pre používateľov a tvorcov balíkov LaTeXu

etoc - kompletne prispôsobiteľné obsahy

etoolbox - sada nástrojov pre LaTeXových programátorov používajúcich e-TeX

eukdate - britské formáty dátumov s dňom v týždni

eulerpx - moderné rozhranie pre matematické písma Euler

europasscv - neoficiálna trieda pre novú verziu životopis

 Europass

europecv - neoficiálna trieda pre európske životopisy

everyhook - prípojné body pre štandardné zoznamy tokenov TeXu

everypage - poskytuje prípojné body spúšťajúce sa na každej stránke

 dokumentu

exam - balík na sadzbu testov

exam-n - trieda Exam zameraná na spoluprácu pri písaní

examdesign - trieda LaTeXu na sadzbu testov

example - sadzanie príkladov pre kurzy TeXu

examplep - doslovné frázy a výpisy v LaTeXe

exceltex - vloženie dát zo súborov Excelu do LaTeXu

excludeonly - zamedzenie \include-ovaniu súborov

exercise - sadzbové cvičenia, problémy atď. a ich odpovede

exercises - sadzanie cvičení s automatickým pridávaním bodov

exp-testopt - rozšíriteľné makrá \@testopt (a súvisiace)

expdlist - rozšírené prostredia description

export - import a export hodnôt registrov LaTeXu

exsheets - tvorba hárkov cvičení a skúšok

exsol - cvičenia a riešenia z rovnakého zdroja do knihy

extract - vyňatie častí dokumentu a zápis do iného dokumentu

facsimile - trieda dokumentu na prípravu faxov

factura - sadzanie a počítanie faktúr v súlade so zákonmi Venezuely

fancylabel - tvorba komplexných menoviek v LaTeXu

fancynum - sadzba čísel

fancypar - dekorácia jednotlivých odstavcov

fancyslides - vlastná trieda na tvorbu prezentácií založená na LaTeX

 Beamer

fancytabs - pekné jazýčky na okrajoch strán

fancytooltips - vkladanie množstva údajov do bublinových tipov PDF

fcolumn - sadzanie finančných tabuliek

ffslides - snímky prezentácie vo voľnom tvare na základe triedy article

fgruler - kreslenie pravítok na popredí alebo v texte

fibeamer - téma pre Beamer pre prezentáciu obhajoby diplomovej práce

 na Masarykovej univerzite v Brne

fifo-stack - implementácia FIFO a zásobníka pre autorov balíkov

figsize - automatická zmena veľkosti grafiky

filecontents - rozšírené prostredia filecontents a filecontents*

filecontentsdef - filecontents + macro + verbatim

filedate - prístup a porovnávanie informácií a dátumu zmeny

fileinfo - rozšírené zobrazenie informácií o súbore LaTeX

filemod - poskytnutie času zmeny súboru a ich porovnanie

fink - správca názvov súborov LaTeX2e

finstrut - prispôsobenie správania na koncoch poznámok pod čiarou

fithesis - trieda a šablóna diplomovej práce na Masarykovej univerzite

 v Brne

fixcmex - plne škálovateľná verzia písma Computer Modern Math Extension

fixfoot - viacnásobné použitie rovnakého textu poznámky pod čiarou

fixme - vloženie poznámok „fixme“ do návrhov dokumentov

fixmetodonotes - vkladanie poznámok o vývoji dokumentu

fjodor - výber štýlov rozloženia

flabels - menovky pre súbory a priečinky

flacards - tvorba pamäťových kartičiek na tlač

flagderiv - balík na odvodzovanie v štýle Flag

flashcards - trieda na sadzbu pamäťových kartičiek

flashmovie - priame vkladanie filmov Flash do súborov PDF

flipbook - sadzanie animácií typu animation do rohov dokumentov

flippdf - vodorovné obracanie strán pomocou pdfLaTeX

floatflt - zalamovanie textu okolo float

floatrow - zmena rozloženia plávajúcich prvkov

flowfram - tvorba textových rámcov pre plagáty, brožúry a časopisy

fmp - vkladanie funkcionálneho MetaPostu do LaTeXu

fmtcount - zobrazenie hodnoty LaTeXového počítadla v rozličných formátoch

fn2end - konvertovanie poznámok pod čiarou na koncové poznámky

fnbreak - upozornenie na rozdelené poznámky pod čiarou

fncychap - sedem preddefinovaných štýlov nadpisov kapitol

fncylab - zmena formátu odkazov \label

fnpara - poznámky pod čiarou v odstavcoch

fnpct - správa interakcie poznámok pod čiarou s diakritikou

fnumprint - výpis čísla vo „vhodnom“ formáte

foilhtml - rozhranie medzi foiltex a LaTeX2HTML

fontaxes - ďalšie osi písiem pre LaTeX

fonttable - vypísanie tabuliek čísiel z dokumentu LaTeX

footmisc - spektrum volieb poznámok pod čiarou

footmisx - spektrum volieb poznámok pod čiarou

footnotebackref - spätné odkazy z poznámok pod čiarou

footnotehyper - footnote.sty s podporou hyperref

footnoterange - odkazy na rozsahy poznámok pod čiarou

footnpag - číslovanie poznámok pod čiarou po stránkach

forarray - používanie štruktúry pole v LaTeXe

foreign - systematická práca s „cudzími“ slovami v dokumentoch

forloop - iterácia v LaTeXe

formlett - listy viacerým príjemcom

formular - tvorba formulárov obsahujúcich pole na ručné zadávanie

fragments - úryvky kódu LaTeXu

frame - boxy v rámcoch pre čistý TeX.

framed - tieňované oblasti alebo oblasti v rámcoch, ktoré sa zalamujú

 po stranách

frankenstein - zbierka balíkov LaTeXu

frege - sadzanie Fregeho Begriffsschriftu

ftcap - umožňuje \caption na začiatku prostredia table

ftnxtra - rozširuje platnosť príkazu \footnote

fullblck - zarovnanie blokov doľava pre triedu letter

fullminipage - ministránka naprieč celou stránkou

fullwidth - prispôsobenie okrajov bloku textu

fundus-calligra - podpora písma calligra v dokumentoch LaTeXu

fundus-cyr - podpora písiem Washington University Cyrillic

fundus-sueterlin - Sutterlin

fvextra - rozšírenia a záplaty pre fancyvrb

fwlw - získanie prvého a posledného slova na stránke

g-brief - trieda dokumentu na listy

gauss - balík na gaussovské operácie

gcard - rozloženie textu na hárok, ktorý sa zloží na blahoželanie

gcite - citácie v štýle prívetivom pre čitateľa

gender - rodová neutralita pre jazyky s gramatickým rodom

genmpage - zovšeobecnenie LaTeXových minipages

getfiledate - zistenie dátumu poslednej zmeny súboru

getitems - získavanie položiek z prostredia podobného zoznamu

ginpenc - zmena inputenc v nemčine

gitfile-info - získanie metadát git konkrétneho súboru

gitinfo - prístup k metadátam zo systému git na distribuované riadenie verzií

gitinfo2 - prístup k metadátam zo systému git na distribuované riadenie verzií

gitlog - sadzanie záznamov zmien systému git

gloss - tvorba slovníkov pomocou BibTeXu

glossaries - tvorba slovníkov a zoznamov skratiek

glossaries-danish - jazykový modul pre balík glossaries - dánčina

glossaries-dutch - jazykový modul pre balík glossaries - holandčina

glossaries-english - jazykový modul pre balík glossaries - angličtina

glossaries-extra - rozšírenie balíka glossaries

glossaries-french - jazykový modul pre balík glossaries - francúzština

glossaries-german - jazykový modul pre balík glossaries - nemčina

glossaries-irish - jazykový modul pre balík glossaries - írčina

glossaries-italian - jazykový modul pre balík glossaries - taliančina

glossaries-magyar - jazykový modul pre balík glossaries - maďarčina

glossaries-polish - jazykový modul pre balík glossaries - poľština

glossaries-portuges - jazykový modul pre balík glossaries - portugalčina

glossaries-serbian - jazykový modul pre balík glossaries - srbčina

glossaries-spanish - jazykový modul pre balík glossaries - španielčina

gmdoc - dokumentácia balíkov LaTeXu

gmdoc-enhance - niektoré rozšírenia balíka gmdoc

gmiflink - zjednodušenie používania \hypertarget a \hyperlink

gmutils - podpora makier pre iné balíky

gmverb - variant LaTeXového \verb, verbatim a shortvrb

graphbox - rozšírenie graphicx na zlepšenie umiestňovania grafiky

graphicx-psmin - zmenšenie veľkosti PostScriptových súborov neopakovaním

 obrázkov

graphicxbox - vloženie grafického obrázka ako pozadie

grfpaste - vloženie častí súboru dvi

grid - sadzba do mriežky v LaTeXe

grid-system - organizácia stránky podľa modelu CSS

gridset - nastavenie mriežka alias in-register

guitlogo - makrá na sadzbu loga GuIT

halloweenmath - strašidelné matematické symboly s integráciou do AMS-LaTeXu

handout - tvorba handoutov pre auditorov prezentácie

hang - prostredia na zavesovanie odstavcov a položiek zoznamov

hanging - visiace odstavce

hardwrap - pevné zalomenie textu na zadanú šírku (počet znakov)

harnon-cv - dokument životopisu so zvislou časovou osou pre skúsenosti

harpoon - harpúny nad a pod textom pomocou balíka graphics

hc - náhrada tried LaTeXu

he-she - striedanie zámen pomáhajúce písať spôsobom neutrálnym voči

 pohlaviu

hhtensor - sadzba vektorov, matíc a tenzorov

histogr - kreslenie histogramov LaTeXovým prostredím picture

hitec - trieda na dokumentáciu

hletter - flexibilné sadzanie listov s flexibilným záhlavím stránky

hpsdiss - trieda dissertation (dizertačná práca)

hrefhide - potlačenie hypertextových odkazov pri tlačení

hvindex - podpora indexovania

hypdvips - rozšírenia hyperref na použitie s dvips

hyper - krížové odkazy hypertextu

hypernat - umožňuje, aby hyperref a natbib fungovali spolu

hyperref-docsrc -

hyperxmp - vkladanie metadát XMP do LaTeXového dokumentu

hyphenat - vypnutie/zapnutie rozdeľovania slov

idxcmds - sémantické príkazy na pridávanie formátovaných položiek registra

idxlayout - nastaviteľné rozloženie registra, responzívne vzhľadom

 na KOMA-Script a memoir

iffont - podmienené načítanie písma pomocou fontspec

ifmslide - snímky prezentácie ma obrazovku a tlačené materiály

ifmtarg - Príkaz if-then-else na spracovanie argumentov, ktoré môžu byť

 prázdne

ifnextok - pomocné makro: nahliadnuť dopredu bez ignorovania medzier

ifoddpage - určenie, či je aktuálna stránka párna alebo nepárna

ifplatform - podmienečné hodnoty na zistenie použitej platformy

ifthenx - ďalšie testy pre \ifthenelse.

iitem - viacúrovňové zoznamy v prostredí zoznamu

image-gallery - vytvorenie prehľadu obrázkov z digitálneho fotoaparátu

 alebo iných zdrojov

imakeidx - balík na tvorbu viacerých registrov

import - nastavenie vstupu relatívne k adresáru

inlinedef - inline expanzie v rámci definícií

indextools - tvorba viacerých indexov

inlinedef - expanzie v rámci definícií

inputtrc - sledovanie toho, ktorý súbor načíta ktorý

interactiveworkbook - interaktívne PDF na webe založené na LaTeXe

interfaces - pohodlné nastavenie parametrov iných balíkov

inversepath - výpočet inverzií ciest k súborom

invoice - tvorba faktúr

iso - všeobecné makrá sadzby štandardov ISO

iso10303 - sadzba štandardov STEP

isodate - nastavenie výstupného formátu dátumu podľa jazyka

isonums - zobrazovanie čísel v matematickom režime podľa ISO 31-0

isodoc - trieda LaTeXu na prípravu listov a faktúr

isorot - otáčanie prvkov dokumentu

isotope - balík na sadzbu izotopov

issuulinks - tvorba externých odkazov namiesto interných

iwhdp - Halle Institute for Economic Research (IWH) Discussion Papers.

jlabels - tvorba strán značiek vo formáte letter

jslectureplanner - tvorba a správa univerzitných výukových materiálov

jumplines - články s perexom a pokračovaním článku ďalej

jvlisting - náhrada balíka LaTeXu verbatim

kantlipsum - tvorba viet v kantovskom štýle

kerntest - sadzba tabuliek a tvorba riadiacich súborov na prispôsobenie

 kerningu

keycommand - jednoduchá tvorba príkazov s argumentami kľúč/hodnota

keyfloat - poskytuje rozhranie kľúč-hodnota na tvorbu floats

keyreader - robustné rozhranie k xkeyval

keystroke - grafická reprezentácia klávesov na klávesnici

keyval2e - odľahčený a robustný parser typu kľúč/hodnota

keyvaltable - opakovane použiteľné tabuľky oddeľujúce obsah a prezentáciu

kix - sadzanie kódov KIX

koma-moderncvclassic - sprístupňuje štýl a príkaz moderncv (štýl classic)

 pre koma-classes a tým pridáva kompatibilitu s biblatex

koma-script-sfs - možnosť triedy písmen Koma-script vo fínčine

komacv - sadzanie krásnych životopisov s rozličnými možnosťami nastavenia

 štýlu

ktv-texdata - extrakcia podmnožín dokumentov

l3build - systém na testovanie zostavovanie pre (La)TeX

labbook - sadzba laboratórnych denníkov

labels - tlačenie hárkov lepiacich štítkov

lastpackage - indikuje posledný načítaný balík

lastpage - odkaz na poslednú stránku pre pätičky typu Strana N z M

latex-tds - štruktúrovaná kópia distribúcie LaTeX

latexdemo - demonštrácia kódu LaTeXu s výstupom, ktorý je jeho výsledkom

latexgit - git wrapper pre LaTeX

layouts - zobrazenie rozličných prvkov rozloženia dokumentu

lazylist - zoznamy v TeXovom „mouth“

lcd - alfanumerické displeje v štýle LCD

lcg - tvorba náhodných celých čísel

leading - definovanie riadkovania s parametrom dĺžka

leaflet - tvorba malých letákov

leftidx - ľavé a pravé horné a dolné indexy v matematickom režime

lengthconvert - vyjadrenie dĺžok v ľubovoľných jednotkách

lettre - listy a faxy vo francúzštine

lettrine - sadzba kapitálok

lewis - kreslenie Lewisovych štruktúr

lhelp - rozličné pomocné balíky

libgreek - použitie znakov Libertine alebo Biolinum Greek v matematike

limap - sadzba máp a blokov podľa metódy Information mapping(r)

linegoal - „dimen“, ktorý vracia zostávajúce miesto na riadku

linop - sadzanie lineárnych operátorov, ktoré sa objavujú v kvantovej

 teórii alebo v linérnej algebre.

lipsum - jednoduchý prístup k zástupnému textu Lorem Ipsum

lisp-on-tex - spúšťanie kódu v jazyku LISP v dokumente LaTeXu

listing - tvorba formátovaných výpisov programov

listlbls - tvorí zoznamy štítkov používaných v celom dokumente

listliketab - sadzba zoznamov ako tabuliek

listofsymbols - tvorba a manipulácia zoznamov symbolov

lkproof - makrá diagramov dôkazov LK

lmake - spracovanie zoznamov na vykonávanie opakujúcich sa činností

locality - rozličné makrá na udržanie lokality vecí

localloc - makrá na lokalizáciu alokácie registrov TeXu

logbox - možnosti e-TeX showbox na účely objavovania

logical-markup-utils - balíky na citácie v texte nezávislé

 od jazyka a pomlčky

logpap - tvorba logaritmického výkresu pomocou LaTeXu

longfbox - kreslenie orámovaných boxov so štandardnými atribútmi CSS,

 ktoré je možné zalamovať naprieč viacerými stranami

longfigure - poskytuje prostredie podobné figure, ktoré je možné zalamovať

 naprieč viacerými stranami

longnamefilelist - čisté \listfiles s dlhými názvami súborov

loops - makrá všeobecných slučiek na použitie v LaTeXu

lsc - sadzba Live Sequence Charts

lstaddons - doplnkové balíky pre listingy: autogobble a line pozadie

lt3graph - poskytuje údajovú štruktúru graf pre experimentálny LaTeX3

ltablex - rozšírenia balíka table

ltabptch - oprava chyby longtable

ltxdockit - podpora dokumentácie

ltxindex - balík LaTeXu na sadzbu indexov pomocou GNU Texindex

ltxkeys - robustný syntaktický analyzátor kľúčov pre LaTeX

ltxnew - jednoduchý spôsob tvorby príkazov

ltxtools - kolekcia makier API LaTeXu

macroswap - výmena definícií dvoch makier LaTeXu

magaz - rozloženie magazínu

mailing - makrá na hromadnú korešpondenciu

mailmerge - opakovaná náhrada textových polí

makebarcode - sadzba rozličných druhov čiarových kódov 2/5 a Code 39

makebase - sadzanie počítadiel v inej číselnej sústave

makebox - definuje príkaz \makebox*

makecell - tabuľkový záhlavia stĺpcov a viacriadkové bunky

makecirc - knižnica MetaPostu na kreslenie diagramov zapojenia elektrických obvodov

makecmds - nový príkaz \makecommand vždy (re)definuje príkaz

makedtx - skript Perlu na pomoc pri tvorbe súborov dtx a ins

makeglos - vloženie slovníka do dokumentu

mandi - makrá pre úvod do fyziky a astronómie

manfnt - podpora LaTeXu knižných symbolov v TeXe

manuscript - emulácia vzhľadu dokumentu napísaného na písacom stroji

marginfix - záplata pre \marginpar predchádzajúca preplneným okrajom

marginnote - poznámky na okraji aj tam, kde \marginpar zlyhá

markdown - balík na konverziu a vykresľovanie dokumentov markdown v TeXu

mathalfa - všeobecný balík na načítanie matematických abecied v LaTeXu

mathastext - použitie písma text v jednoduchej matematike

mathexam - balík na sadzbu testov

maybemath - matematika hrubým písmom alebo kurzívou podľa kontextu

mbenotes - poznámky v tabuľkách alebo obrázkoch

mcaption - vložiť titulky na okraj

mceinleger - tvorba obalov hudobných kaziet

mcite - viaceré položky v jedinej citácii

mciteplus - rozšírené viacnásobné citácie

mdframed - prostredia v rámcoch, ktoré sa môžu deliť na hranici stránok

media9 - balík na vkladanie multimédií s kompatibilitou s Adobe Reader-9/X

medstarbeamer - trieda dokumentu pre Beamer pre MedStar Health Research

 Institute

meetingmins - formátovanie písaných zápisov z porád

memexsupp - experimentálna podpora memoir

memory - kontajnery pre dáta v LaTeXu

menu - sadzba menu

menukeys - formátovanie postupností menu, ciest a znakov zo zoznamov

method - sadzba metód a premenných

metre - podpora práce klasicistov

mfirstuc - veľké prvé písmeno slova

mftinc - čitateľné formátovanie zdrojového kódu Metafont

midpage - prostredie na zvislé centrovanie

minibox - jednoduchý typ boxu pre LaTeX

minifp - výpočty s reálnymi číslami s pobyblivou desatinnou čiarkou

 do 8 desatinných miest

minipage-marginpar - ministránky s poznámkami na okraji

minitoc - tvorba obsahu pre každú kapitolu, časť alebo sekciu minted -

 zvýraznený zdrojový kód pre LaTeX

minorrevision - citovanie a odkazovanie na malé revízie rukopisu

minted - zvýrazňovanie zdrojového kódu pre LaTeX

minutes - balík na sadzanie zápisov z porád

mla-paper - správne formátovanie MLA

mlist - logické značkovanie zoznamov

mmap - vkladanie zdrojov CMap do súborov PDF z PDFTeXu

mnotes - poznámky na okraji pre spoluprácu pri písaní

moderncv - moderná trieda na životopisy

moderntimeline - časové osi na použitie s moderncv

modref - prispôsobenie krížových referencií v LaTeXe

modroman - písanie čísel malými rímskymi číslovkami

monofill - zarovnanie čistého textu

moodle - tvorba kvízov Moodle prostredníctvom LaTeXu

moreenum - ďalšie možnosti vymenovávania

morefloats - zväčšenie počtu súčasných plávajúcich prvkov LaTeXu

morehype - hypertextové nástroje na použitie s LaTeXom

moresize - umožniť veľkosti písma do 35.83pt

moreverb - rozšírený verbatim

morewrites - vždy miesto pre nový tok zápisu

movie15 - balík na vkladanie multimédií

mparhack - obídenie chyby LaTeXu v marginpars

mpostinl - umožňuje vkladanie obrázkov MetaPostu do dokumentov LaTeXu

msc - kreslenie diagramov MSC

msg - balík LaTeXu na lokalizáciu

mslapa - citačný štýl APA Michaela Landyho

mtgreek - používanie kurzívy a priamych gréckych písmen v mathtime

multenum - viacstĺpcové vymenované zoznamy

multiaudience - niekoľko verzií výstupu z rovnakého zdroja

multibbl - viacnásobne bibliografie

multicap - formátovanie titulkov v prostredí multicols

multidef - rýchle definovanie niekoľkých podobných makier

multienv - viaceré prostredia používajúce syntax „kľúč=hodnota“

multiexpand - variácie primitívneho príkazu \expandafter

multirow - tvorba buniek tabuľky naprieč niekoľkými riadkami

mversion - sledovanie verzií dokumentov

mwe - balíky a súbory obrázkov pre MWE

mycv - trieda životopisu založená na zoznamoch umožňujúce dekorácie TikZ

mylatexformat - zostavenie formátu na základe preambuly dokumentu LaTeXu

nag - detekcia a upozornenie na zastarané príkazy LaTeXu

nameauth - mechanizmus mennej autority pre konzistenciu v texte a registri

namespc - rudimentárne menné priestory v štýle C++ v LaTeXu

ncclatex - rozšírená trieda na všeobecné účely

ncctools - kolekcia všeobecných balíkov pre LaTeX

needspace - vloženie zalomenia stránky v prípade nedostatku miesta

nestquot - striedanie vnorených jednoduchých a dvojitých úvodzoviek

newcommand - tvorba nových definícií príkazov LaTeXu

newenviron - spracovanie tela prostredia

newfile - správa vstupu a výstupu LaTeXu na úrovni používateľa

newlfm - písanie listov, faksimile a poznámok

newspaper - sadzba newsletterov, aby pripomínali noviny

newunicodechar - definície významu znakov Unicode

newvbtm - umožňuje definovať vlastné prostredie podobné verbatim

newverbs - definovanie nových verzií \verb vrátane krátkych verzií verb

nextpage - zovšeobecnenia príkazov ďalšej stránky

nfssext-cfr - rozšírenia NFSS LaTeXu

nicefilelist - zarovnanie \listfiles

niceframe - podpora pestrých rámcov

nicetext - minimálne značky na jednoduchý text (v štýle Wikipédie)

 a dokumentáciu

nlctdoc - trieda na dokumentáciu balíkov

noconflict - riešenie konfliktov makier medzi balíkmi

noindentafter - nástroj predchádzajúci odsadeniu odstavocov

 po prostredí/makre

noitcrul - vylepšené podčiarknutia v matematike

nolbreaks - text bez zalomenia riadkov

nomencl - tvorba zoznamov symbolov ako v nomenklatúre

nomentbl - nomenklatúra vysadzaná v longtable

nonfloat - neplávajúca tabuľka a obrázok a titulky

nonumonpart - predchádzanie čísel strán na častiach strán

nopageno - žiadne čísla strán v dokumentoch LaTeXu

normalcolor - zmena \normalcolor

notes - označenie sekcií dokumentu

notespages - plnenie dokumentov stránkami poznámok a oblasťami poznámok

notoccite - predchádzanie problémom s citáciami v obsahoch atď.

nowidow - vyhýbanie sa oknám

nox - adaptabilné tabuľky

ntheorem - rozšírené prostredie theorem

numberedblock - výpis bloku kódu s jedinečným poradovým číslom

numname - prevedenie čísla na ekvivalentné slová v angličtine

numprint - vypisovanie čísel s oddeľovačmi a exponentom ak sú potrebné

ocg-p - podpora PDF OCG v LaTeXu

ocgx - používanie OCG v dokumente PDF bez JavaScriptu

ocgx2 - okamžitá náhrada za balík „ocgx“; pridáva podporu

 dvips+ps2pdf, XeLaTeX, dvipdfmx

ocr-latex - podpora písiem ocr v LaTeXu

octavo - sadzba kníh podľa klasického dizajnu a rozloženia

oldstyle - čísla v starom štýle v kódovaní OT1

onlyamsmath - potlačenie použitia matematiky v inom formáte ako amsmath,

 keď sa používa amsmath

opcit - bibliografické referencie v štýle poznámky pod čiarou

optidef - poskytuje štandardnú sadu prostredí na písanie minimalizačných

 problémov

optional - umožnenie voliteľného tlačenia častí dokumentu

options - poskytuje pohodlné voľby kľúč/hodnota pre autotov balíkov LaTeXu

outline - prostredie zoznamu na tvorbu osnov

outliner - jednoduchá zmena úrovní sekcie

outlines - tvorba zoznamov „outline“

overlays - inkrementálne snímky

overpic - kombinovanie príkazov LaTeXu nad vloženou grafikou

pagecolor - zistenie farby stránky

pagecont - číslovanie strán a pokračovanie medzi dokumentmi

pagenote - poznámky na konci dokumentu

pagerange - flexibilné a nastaviteľné sadzanie rozsahu stránok

pageslts - varianty označení poslednej strany

paper - verzie triedy article vyladené na akademické publikácie

papercdcase - skladací papier na obal CD v štýle origami

papermas - výpočet hmotnosti vytlačenej verzie dokumentu

papertex - trieda pre noviny atď.

paracol - viaceré „paralelné“ stĺpce s textom

parades - tabulátory a medzery medzi odstavcami v štýle galley

paralist - vyčísľovanie a položky v odstavcoch

paresse - definuje jednoduché makrá gréckych písmen

parnotes - poznámky po každom odstavci (alebo inde)

parselines - použitie makra na každý riadok prostredia

pas-cours - makrá užitočné pri príprave výukových materiálov

pas-cv - flexibilné sadzanie životopisov

pas-tableur - tvorba rozloženia hárku tabuľkového kalkulátora

patch - záplatovanie načítaných balíkov atď.

patchcmd - zmena definície existujúceho príkazu

pauldoc - nemecká dokumentácia balíka LaTeX

pawpict - používanie grafiky z PAW

pax - extrakcia a znovuvloženie anotácií PDF pomocou pdfTeX

pbox - príkaz \parbox s premenlivou šírkou

pbsheet - trieda hárka s problémom

pdf14 - obnovenie PDF 1.4 do formátu TeX live 2010

pdfcomment - používateľsky prívetivé rozhranie k anotáciám PDF

pdfcprot - aktivácia a nastavenie prečnievania znakov pomocou pdflatex

pdfmarginpar - tvorba anotácií PDF ekvivalentných s marginpar

pdfpagediff - nájdenie rozdielov medzi dvomi súbormi PDF

pdfscreen - podpora návrhu dokumentu pre výstup na obrazovku

pdfslide - snímky prezentácie pomocou pdftex

pdfsync - poskytnutie odkazov medzi zdrojovým kódom a PDF

pdfwin -

pdfx - podpora PDF/X-1a a PDF/A-1b pre pdfTeX

pecha - tlačenie tibetského textu v klasickom štýle rozloženia pecha

perltex - definovanie makier LaTeXu na základe kódu Perlu

permute - podpora symetrických skupín

petiteannonce - trieda na malé reklamy

phffullpagefigure - obrázky zapĺňajúce celú stránku

phfnote - základné formátovanie pre krátke dokumenty

phfparen - zjednodušené matematické výrazy so zátvorkami s menším počtom

 duplicít

phfqit - makrá na sadzanie Quantum Information Theory

phfquotetext - citovanie doslovného textu bez formátovania netlačiteľných

 znakov

phfsvnwatermark - vodoznaky s informáciami o verzii z SVN

phfthm - užitočné veci na teorémy a dôkazy

philex - krížové odkazy pre pomenované a číslované prostredia

phonenumbers - sadzanie telefónnych čísel pomocou LaTeXu

photo - prostredie plávajúceho prvku fotografií

piff - makro nástroje, ktoré napísal Mike Piff

pittetd - elektronické vysokoškolské kvalifikačné práce pitt.edu

placeins - riadenie umiestnenia plávajúceho prvku

plantslabels - písanie menoviek rastlín

plates - zhromažďovanie farebných strán dokumentu

plweb - gramotné programovanie (Literate Programming) pre Prolog s LaTeXom

polynom - makrá na manipuláciu s polynómami

polynomial - sadzba polynómov (s jednou premennou)

polytable - tabuľke podobné prostredia s pomenovanými stĺpcami

postcards - umožňuje hromadné rozosielanie pohľadníc (spamu)

poster-mac - tvorba plagátov a banerov pomocou TeXu

ppr-prv - náhľad v Prosper

preprint - kolekcia balíkov „ako leží a beží“

pressrelease - trieda na sadzanie tlačových správ

prettyref - donútenie odkazov label identifikovať sa

printlen - tlačenie dĺžok v určených jednotkách

probsoln - tvorba hárkov s problémami a hárkov s ich riešeniami

program - sadzbové programy a algoritmy

progress - vytvorí prehľad stavu dokumentu

progressbar - vizualizácia podielu celkových čiastok vo forme

 ukazovateľa priebehu

proofread - príkazy na vkladanie anotácií

properties - načíta vlastnosti zo súboru

protex - balík na gramotné programovanie (Literate Programming)

protocol - trieda zápisov z porád

psfragx - rozšírenie psfrag

pst-pdf - tvorba PDF verzií grafiky spracovaním medzi spusteniami

pstool - podpora psfrag v rámci pdfLaTeXu

pstring - sadzanie sekvencií s ukazovateľmi zdôvodnenia

pxgreeks - výber tvarov písiem PX gréckych písmen

python - vkladanie kódu v jazyku Python do LaTeXu

qcm - trieda LaTeX2e na dotazníky s výberom viacerých odpovedí

qstest - kolekcia na tvorbu unit testov a hľadania vzorov

qsymbols - skratky matematických symbolov

quicktype - balík LaTeXu na rýchle sadzanie

quotchap - dekoratívne nadpisy kapitol

quoting - konsolidované prostredie pre zobrazovaný text

quotmark - konzistentné úvodzovky

ran_toks - tvorba náhodných reťazcov tokenov

randtext - znáhodnenie poradia znakov v reťazcoch

rccol - čísla v tabuľke zarovnané na desatinnej čiarke, možnosť

 zaokrúhlenia

rcs-multi - sadzba správy verzií RCS vo viac-súborových dokumentoch

rcsinfo - podpora systému na správu revízií RCS

readarray - čítanie, ukladanie a načítanie dát vo formáte poľa

realboxes - varianty bežných príkazov box, ktoré načítavajú svoj

 obsah ako skutočný box a nie ako argument makra

recipe - trieda LaTeXu na sadzbu receptov

recipebook - sadzanie receptov vo formáte 5.5" x 8" na prehliadanie alebo

 tlačenie

recipecard - sadzba receptov do boxov veľkosti kartičky

rectopma - recyklácia hlavičkových údajov

refcheck - kontrola odkazov (v obrázkoch, tabuľkách, vzťahoch atď.)

refenums - definovanie referenčných štítkov s vlastnými názvami

reflectgraphics - techniky na reflektovanie grafiky

refman - formátovanie technických referenčných príručiek

refstyle - pokročilé formátovanie krížových odkazov

regcount - zobrazenie stavu alokácie registrov TeXu

regexpatch - vysokoúrovňové záplatovanie príkazov

register - sadzba programovateľných prvkov digitálneho hardvéru

 (registrov)

regstats - informácie o využití registrov

relenc - „uvoľnené” kódovanie písma

relsize - nastavenie veľkosti písma relatívne k aktuálne veľkosti písma

repeatindex - opakovanie položiek zoznamu v indexe po zalomení stránky

 alebo stĺpca

repltext - riadi ako sa kopíruje text zo súboru PDF

rjlparshap - podpora používania \parshape v LaTeXu

rlepsf - prepísanie štítkov v grafike EPS

rmpage - balík pomáhajúci zmeniť parametre rozloženia stránky v LaTeXe

robustcommand - deklarácia robustného príkazu s kontrolami \newcommand

robustindex - vytvorenie indexu s pagerefs

romanbar - písanie rímskych čísel pomocou „stĺpcov“

romanbarpagenumber - sadzanie čísel strán v rímskych čísliciach

romanneg - záporné rímske čísla strán

romannum - tvorba rímskych čísloviek namiesto arabských číslic

rotfloat - otáčanie plávajúcich prvkov

rotpages - sadzba sád stránok dolu hlavou a spätne

roundbox - oblé boxy v LaTeXu

rterface - prístup z dokumentu k analýze v R

rtkinenc - vstupné kódovanie s procedúrami záložných kódovaní

rulercompass - knižnica TikZ na diagramy s rovnými hranami a kompasy

rvwrite - zvýšenie počtu dostupných výstupných tokov v LaTeXu

sanitize-umlaut - sanitácia prehlások pre MakeIndex a pdfLaTeX

sauerj - kolekcia nástrojov od Jonathana Sauera

savefnmark - ukladanie názvu poznámky pod čiarou na opakované použitie

savesym - predefinovanie symbolov pri konflikte názvov

savetrees - natlačí čo najviac na každú stránku dokumentu LaTeXu

scale - zmení mierku dokumentu o sqrt(2) alebo magstep(2).

scalebar - vytvorí mierky pre mapy, diagramy a fotografie

scalerel - obmedzené škálovanie a rozťahovanie objektov

scanpages - podpora importovania a zdobenia naskenovaných dokumentov

scrlttr2copy - súbor možností pre triedu letter s automatickou

 tvorbou kópií

sdrt - makrá Segmented Discourse Representation Theory

secdot - čísla sekcií s bodkami na konci

sectionbox - tvorba pestrých ((pod)pod)sekcií v boxoch

sectsty - riadenie hlavičiek sekcií

seealso - zlepšenie výkonu makier \see pomocou makeindex

selectp - výber stránok, ktoré sa pošlú na výstup

semantic - pomoc pri písaní sémantiky programovacieho jazyka

semantic-markup - zmysluplné sémantické značkovanie v duchu Text

 Encoding Initiative

semioneside - vkladať na ľavé stránky obojstranného rozloženia

 iba špeciálny obsah

semproc - zápisky zo seminárov

sepfootnotes - definovanie textov poznámok pod čiarou pred zodpovedajúcimi

 značkami

seqsplit - rozdelí dlhé postupnosti znakov neutrálnym spôsobom

sf298 - štadardný formulár 298

sffms - sadzba rukopisov sci-fi/fantasy

sfmath - matematika bezpätkovým písmom

shadethm - tieňované prostredia teorémov

shadow - boxy s tieňom

shadowtext - shadowtext shadethm - tieňované prostredia theorem

shapepar - makro na sadzbu odsekov v určených tvaroch

shdoc - prostredie float na dokumentáciu príkazov shellu

 relácie terminálu

shipunov - kolekcia balíkov a tried LaTeXu

shorttoc - obsah s rozličnými hĺbkami

show2e - varianty \show pre LaTeX2e

showcharinbox - zobrazenie znakov v boxe

showdim - varianty tlačenia rozmerov

showexpl - sadzba zdrojového kódu LaTeXu

showlabels - zobrazenie príkazov label na okraji

sidecap - sadzba titulkov na boku

sidenotes - sadzanie poznámok na okraji s bohatým obsahom

silence - selektívne filtrovanie chybových správ a upozornení

simplecd - jednoduché obaly CD a DVD na tlačenie

simplecv - jednoduchá trieda na písanie životopisov

sitem - uloženie voliteľného argumentu \item.

skb - nástroje pre repozitár dokumentov s dlhou životnosťou

skdoc - dokumentácia a extrakcia balíkov a tried dokumentov

skeycommand - tvorba príkazov pomocou parametrov a keyval paralelne

skeyval - rozšírenia xkeyval.

skrapport - trieda „Simple“ pre správy atď.

slantsc - prístup k písmam malých kapitálok rozličných tvarov

smalltableof - tvorba listoffigures atď v jednej kapitole

smartunits - konverzia medzi bežnými metrickými a imperiálnymi jednotkami

smartref - rozšírenie schopností \ref v LaTeXe

snapshot - zoznam externých závislostí dokumentu LaTeXu

snotez - sadzanie poznámok na okraji

soul - rozdeľovanie slov na rozostupy medzi písmenami, podčiarkovanie

 a ďalšie

spanglish - zjednodušená podpora španielčiny pre Babel

sphack - záplata makier rozostupov pre jadro LaTeXu

splitindex - neobmedzený počet indexov

spot - zvýrazňovanie bodovým osvetlením pre Beamer

spotcolor - základné farby pre pdfLaTeX

spreadtab - možnosti tabuľkového kalkulátora pre tabuľkové prostredia

 LaTeXu

spverbatim - povolenie zalamovania riadkov medzi výstupom \verb a verbatim

srbook-mem -

srcltx - preskakovanie medzi súbormi DVI a TeX

sseq - diagramy spektrálnych postupností

sslides - snímky s hlavičkami a pätičkami

stack - nástroje na definovanie a používanie zásobníkov

stackengine - veľmi prispôsobiteľné skladanie objektov, vložení, zmien

 úrovne na riadku atď.

standalone - kompilovanie obrázkov TeXu samostatne alebo ako súčasť

 dokumentu

statistik - ukladanie štatistiky dokumentu

stdclsdv - poskytnutie informácií o rozdeľovaní do sekcií pre autorov

 balíkov

stdpage - štandardné stránky o najviac n riadkoch a m znakoch

stex - infraštruktúra na sémantické prednačítanie dokumentov LaTeXu

storebox - ukladanie informácií na opätovné použitie

storecmd - ukladanie názvu definovaného príkazu do kontajnera

stringstrings - manipulácia s reťazcami na kozmetické

 programovacie aplikácie

sttools - rozličné makrá

stubs - tvorba odtrhovacích výstrižkov na spodku stránky

subdepth - zjednotenie výšky matematických dolných indexov

subeqn - balík na číslovanie podvzťahov

subeqnarray - pole vzťahov s číslovaním podvzťahov

subfigmat - automatizuje rozloženie pri použití balíka subfigure

subfigure - zavrhované: obrázky rozdelené do podobrázkov

subfiles - individuálne sadzanie podsúborov hlavného dokumentu

subfloat - číslovanie podobrázkov a podtabuliek

substitutefont - jednoduchá substitúcia písiem

substr - práca s podreťazcami v reťazcoch

supertabular - balík na viacstránkové tabuľky

svg - vkladanie a extrakcia obrázkov SVG pictures pomocou Inkscape

svgcolor - definovanie farieb s názvami podľa SVG

svn - sadzanie kľúčových slov Subversion

svn-multi - kľúčové slová Subversion vo viac-súborových dokumentoch LaTeXu

svn-prov - varianty makier Subversion \Provides...

svninfo - sadzba kľúčových slov Subversion

syntax - tvorba syntaktických diagramov

syntrace - štítky na stopovanie v syntaktickom strome

synttree - sadzba syntaktických stromov

tabfigures - udržiava zvislé zarovnanie obrázkov

tableaux - tvorba tabuliek značiek a variácií

tablefootnote - povoľuje poznámky v tabuľkách

tableof - označovanie obsahov

tablestyles -

tablists - tabuľkové zoznamy krátkych položiek

tabls - lepšie zvislé rozostupy v tabuľkách a poliach

tabstackengine - rozhranie s kartami pre stackengine

tabto-ltx - odsadenie na odmeranú pozíciu v riadku

tabu - flexibilné tabuláry LaTeXu

tabularborder - oprava položiek registra pre chemické zlúčeniny

tabularcalc - výpočet vzorcov v prostredí tabular

tabularew - variácia prostredia tabular

tabulary - tabular s vyváženými stĺpcami s premenlivou šírkou

tagging - konfigurácia dokumentu pomocou štítkov

tagpair - slovníčky, preklady a bibliografie slovo po slove

talk - trieda LaTeXu na prezentácie

tamefloats - experimentálne použitie \holdinginserts s floats v LaTeXu

tasks - zoznamy v horizontálnych stĺpcoch

tcldoc - Doc/docstrip pre tcl.

tcolorbox - farebné boxy pre príklady, vzorce LaTeXu atď.

tdclock - balík tikajúcich digitálnych hodím pre výstup PDF

technics - balík na formátovanie technických dokumentov

ted - primitívny editor zoznamu tokenov

templatetools - príkazy užitočné v šablónach LaTeXu

termcal - sadzba kalendára výuky

termlist - číslovanie akéhokoľvek termínu

testhyphens - testovanie vzorov rozdeľovania slov

testidx - text na testovanie štýlov indexov a indexovacích aplikácií

tex-label - umiestnenie klasifikácie na každej stránke dokumentu

texlogos - logá LaTeXu pripravené na použitie

texmate - vyčerpávajúci šachový zápis v LaTeXe

texments - používanie zvýrazňovača syntaxe Pygments v LaTeXe

texpower - tvorba dynamických online prezentácií pomocou LaTeXu

texshade - balík na nastavenie zarovnania nukleotidov a peptidov

texvc - používanie LaTeXových príkazov MediaWiki

textfit - vmestenie textu do požadovanej veľkosti

textgreek - vzpriamené grécke písmená v texte

textmerg - zlúčenie textu v TeXe a LaTeXe

textpos - umiestnenie boxov na ľubovoľné pozície na stránke LaTeXu

theoremref - odkazy s automatickými názvami teorémov

thinsp - roztiahnuteľný \thinspace pre LaTeX

thmtools - rozšírenia prostredí theorem

threadcol - organizovanie stĺpcov dokumentu do „vlákna článku“ PDF

threeparttable - tabuľky s nadpismi a poznámkami v rovnakej šírke

threeparttablex - poznámky v longtable

thumb - záložky v dokumentoch

thumbs - tvorba indexov záložiek

thumby - tvorba indexov záložiek v tlačených knihách

ticket - tvorba štítkov, vizitiek a menoviek v LaTeXe

titlecaps - nastavenie vstupu v obohatenom texte na veľké písmená na

 začiatku slov (title case)

titlefoot - pridanie špeciálneho materiálu do pätičky titulnej stránky

titlepic - pridanie obrázka na titulnú stránku dokumentu

titleref - príkaz „\titleref“ na tvorbu krížových odkazov názvov

 sekcií

titlesec - výber alternatívnych názvov sekcií

titling - riadenie sadzby príkazu \maketitle

tocbibind - pridanie bibliografie/registra/obsahu do obsahu

tocdata - pridáva názvy kapitolám, sekciám, obrázkom v obsahu

 a zozname obrázkov

tocloft - riadenie obsahu, zoznamu obrázkov atď.

tocvsec2 - číslovanie sekcií a riadenie obsahu

todo - tvorba zoznamu úloh dokumentu

todonotes - označenie tvorba zoznamu úloh v dokumente LaTeXu

tokenizer - rozdeľovač na tokeny

toolbox - makrá na písanie registrov, slovníkov

topfloat - presunutie plávajúcich prvkov na vrch stránky

totcount - nájdenie poslednej hodnoty počítadla

totpages - počítanie stránok dokumentu a oznámenie posledného čísla

 stránky

translations - internacionalizácia balíkov LaTeX2e

trfsigns - sadzba transformačných značiek

trimspaces - orezanie medzier okolo argumentu alebo v rámci makra

trivfloat - rýchle definície plávajúcich prvkov v LaTeXe

trsym - symboly transformácií

truncate - skracovanie textu na určenú šírku

tucv - podpora sadzania CV alebo resumé

turnthepage - poskytuje inštrukcie „otáčania stránok“

twoinone - tlačenie dvoch stránok na jednej stránke

twoup - tlačenie dvoch virtuálnych stránok na každú fyzickú stránku

txgreeks - výber tvarov písiem TX gréckych písmen

type1cm - výber písma s ľubovoľnou veľkosťou v LaTeXe

typed-checklist - úlohy, míľniky, artefakty sadzania a ďalšie v LaTeXu

typeface - výber vyváženej sady písiem

typogrid - tlačenie typografickej mriežky

uassign - prostredia a možnosti na sadzanie univerzitných domácich úloh

ucs - rozšírené kódovanie vstupu UTF-8 pre LaTeX

uebungsblatt - trieda LaTeXu na písanie hárkov cvičení

umoline - podčiarkovanie textu umožňujúce zalamovanie riadkov

underlin - podčiarknuté priebežné nadpisy

underoverlap - umiestnenie dekorácií nad a pod výrazmi

undolabl - preťaženie existujúcich štítkov

units - sadzba jednotiek

unravel - sledovanie digest tokenov TeXu

upmethodology - písanie špecifikácie ako pre metodológie založené na UP

upquote - doslovné zobrazovanie realistických úvodzoviek: `'

uri - hyperodkazy pre rozličné URI

ushort - kratšie (a dlhšie) podčiarknutia

uspace - dodáva zmysel rôznym znakom medzery v Unicode

uwmslide - prezentácie s jednoduchým vzhľadom podobným PowerPointu

varindex - luxusné rozhranie k príkazu \index

varsfromjobname - extrakcia premenných z názvu súboru LaTeXu

varwidth - ministránka s premenlivou šírkou

vdmlisting - sadzanie VDM v syntaxi ASCII

verbasef - VERBatim Automatic Splitting of External Files.

verbatimbox - vloženie doslovného textu v boxe

verbatimcopy - tvorba kópií textových dokumentov z vnútra LaTeXu

verbdef - definovanie príkazov, ktoré budú rozbalené na doslovný text

verbments - zvýrazňovanie syntaxe zdrojového kódu v dokumentoch LaTeXu

version - podmienené vloženie textu

versions - voliteľné vynechanie častí textu

versonotes - zobrazovanie stručných poznámok na verze

vertbars - označenie zvislých čiar na okraji textu

vgrid - preloženie vytlačenej stránky mriežkou

vhistory - podpora tvorby záznamu zmien

vmargin - nastavenie rozličných rozmerov stránky

volumes - sadzba iba častí dokumentu s kompletným registrom atď.

vpe - „source specials“ pre výstup PDF

vruler - číslovanie textu

vwcol - viaceré textové stĺpce s premenlivou šírkou

wallpaper - jednoduché pridanie pozadí (obrázkov na pozadí)

 do dokumentov LaTeXu, vrátane režimu dlaždíc

warning - globálne upozornenia na konci súboru záznamu

warpcol - relatívne zarovnanie riadkov v číselných stĺpcov v tabular

was - kolekcia malých balíkov od Waltera Schmidta

widetable - prostredie na sadzbu tabuliek s určenou šírkou

williams - rozličné makrá od Petera Williamsa

withargs - dočasné použitie makra

wordcount - odhad počtu slov v dokumente LaTeXu

wordlike - simulácia rozloženia textového procesora

wrapfig - tvorí obrázky, okolo ktorých môže obtekať text

wtref - rozšírenie systému krížových odkazov LaTeXu

xargs - definovanie príkazov s mnohými nepovinnými parametrami

xassoccnt - súčasne krokujúce spojené počítadlá

xcntperchap - sledovanie počtu podsekcií atď., ktoré sa vyskytujú

 v určenej úrovni sledovania

xcolor-material - definuje 256 farieb palety Google Material Color Palette

xcolor-solarized - definuje 16 farieb z palety Solarized od Ethana

 Schoonovera

xcomment - umožňuje zahrnutie/vylúčenie vybraných prostredí

xdoc - rozšírenie dokumentačného systému LaTeXu

xellipsis - extrémne konfigurovateľné elipsy s formátmi podľa

 rozličných príručiek štýlu

xfor - reimplementácia makra slučky for LaTeXu

xhfill - rozšírenie \hrulefill

xifthen - rozšírené podmienené príkazy

xint - rozšíriteľné operácie s dlhými číslami

xmpincl - vkladanie údajov XMP (eXtensible Metadata Platform) do PDFLaTeXu

xnewcommand - definovanie príkazov \global a \protected pomocou

 \newcommand

xoptarg - rozšíriteľné makrá, ktoré berú nepovinný argument

xpatch - rozšírenie záplatovacích príkazov etoolbox

xpeek - definovanie príkazov, ktoré nazerajú smerom vopred vo vstupnom

 toku

xprintlen - tlačenie dĺžok TeXu v rozličných jednotkách

xpunctuate - spracovanie diakritiky na konci, ktorá môže byť nadbytočná

xsavebox - saveboxy na opakovanie obsahu bez opakovania kódu;

 založené na PDF Form XObjects

xstring - práca s reťazcami pre (La)TeX

xtab - zalamovanie tabuliek naprieč stránkami

xwatermark - grafické a textové vodoznaky na vybraných stránkach

xytree - stromové makrá používajúce XY-Pic

yafoot - kolekcia rozličných balíkov poznámok pod čiarou

yaletter - extrémne flexibilné makrá písmen, obálok a označení

yagusylo - načítanie symbolov

ycbook - všestranná trieda pre knihy

ydoc - makrá na dokumentáciu tried a balíkov LaTeXu

yplan - denný kalendár plánovacieho typu

zed-csp - špecifikácia sadzby formátu Z a CSP

ziffer - konverzia znamienok (oddeľovačov) v matematickom režime

zwgetfdate - získanie dátumu súboru alebo balíka

zwpagelayout - rozloženie stránky a orezávacích značiek

Značky: Made Of: Písmo, TeX, LaTeX and DVI, Role: Dáta aplikácie, Purpose: use::typesetting, works-with-format::pdf, Supports Format: TeX and LaTeX, Works with: works-with::font, works-with::text

Ostatné balíky súvisiace s balíkom texlive-latex-extra

  • závisí
  • odporúča
  • navrhuje
  • vylepšuje

Stiahnuť texlive-latex-extra

Stiahnuť pre všetky dostupné architektúry
Architektúra Veľkosť balíka Nainštalovaná veľkosť Súbory
all 10,390.2 kB50,751.0 kB [zoznam súborov]