Zoznam súborov balíka golang-github-fsnotify-fsnotify-dev v sid architektúry all

/usr/share/doc/golang-github-fsnotify-fsnotify-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-github-fsnotify-fsnotify-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/golang-github-fsnotify-fsnotify-dev/copyright
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/backend_fen.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/backend_fen_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/backend_inotify.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/backend_inotify_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/backend_kqueue.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/backend_kqueue_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/backend_other.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/backend_windows.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/backend_windows_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/cmd/fsnotify/dedup.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/cmd/fsnotify/file.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/cmd/fsnotify/main.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/cmd/fsnotify/watch.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/fsnotify.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/fsnotify_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/go.mod
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/go.sum
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/helpers_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/internal/darwin.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/internal/debug_darwin.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/internal/debug_dragonfly.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/internal/debug_freebsd.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/internal/debug_kqueue.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/internal/debug_linux.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/internal/debug_netbsd.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/internal/debug_openbsd.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/internal/debug_solaris.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/internal/debug_windows.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/internal/freebsd.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/internal/internal.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/internal/unix.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/internal/unix2.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/internal/windows.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/system_bsd.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/system_darwin.go
/usr/share/gocode/src/github.com/fsnotify/fsnotify/test/kqueue.c
/usr/share/gocode/src/github.com/go-fsnotify/fsnotify
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/fsnotify.v1
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/fsnotify/fsnotify.v1