Zoznam súborov balíka btyacc v bullseye architektúry s390x

/usr/bin/btyacc
/usr/share/doc/btyacc/README.BYACC
/usr/share/doc/btyacc/README.Debian
/usr/share/doc/btyacc/README.gz
/usr/share/doc/btyacc/btyacc.sgml.gz
/usr/share/doc/btyacc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/btyacc/copyright
/usr/share/doc/btyacc/examples/ansiC.y
/usr/share/doc/btyacc/examples/ansiC2.y
/usr/share/doc/btyacc/examples/btyacc-c.ske
/usr/share/doc/btyacc/examples/btyaccpa.ske
/usr/share/doc/btyacc/examples/error.y
/usr/share/doc/btyacc/examples/t1.y
/usr/share/doc/btyacc/examples/t2.y
/usr/share/doc/btyacc/examples/test.y
/usr/share/man/man1/btyacc.1.gz