Zoznam súborov balíka gcc-10-cross-base-ports v bullseye architektúry all

/usr/share/doc/gcc-10-cross-base-ports/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gcc-10-cross-base-ports/copyright
/usr/share/lintian/overrides/gcc-10-cross-base-ports