Zoznam súborov balíka g++-mingw-w64-i686 v bullseye architektúry all

/usr/share/doc/g++-mingw-w64-i686/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/g++-mingw-w64-i686/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/g++-mingw-w64-i686/changelog.gz
/usr/share/doc/g++-mingw-w64-i686/copyright