Zoznam súborov balíka golang-github-unknwon-goconfig-dev v bookworm architektúry all

/usr/share/doc/golang-github-unknwon-goconfig-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-github-unknwon-goconfig-dev/copyright
/usr/share/gocode/src/github.com/Unknwon/goconfig/conf.go
/usr/share/gocode/src/github.com/Unknwon/goconfig/goconfig_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/Unknwon/goconfig/read.go
/usr/share/gocode/src/github.com/Unknwon/goconfig/testdata/conf.ini
/usr/share/gocode/src/github.com/Unknwon/goconfig/testdata/conf2.ini
/usr/share/gocode/src/github.com/Unknwon/goconfig/testdata/conf_test.ini
/usr/share/gocode/src/github.com/Unknwon/goconfig/util.go
/usr/share/gocode/src/github.com/Unknwon/goconfig/write.go