Zoznam súborov balíka golang-github-kisielk-sqlstruct-dev v bookworm architektúry all

/usr/share/doc/golang-github-kisielk-sqlstruct-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-github-kisielk-sqlstruct-dev/copyright
/usr/share/gocode/src/github.com/kisielk/sqlstruct/sqlstruct.go
/usr/share/gocode/src/github.com/kisielk/sqlstruct/sqlstruct_test.go